Ochrana soukromí - Lajkovna

1. V souvislosti s plněním smlouvy, která je uzavřena podle čl. II těchto obchodních podmínek, dochází ke zpracování osobních údajů. V souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) bude pro účely tohoto článku poskytovatel označen za „zpracovatele“ osobních údajů, zákazník bude označen za „správce“ osobních údajů, členové zákazníka budou označeni jako „subjekty“ osobních údajů.

2. Zpracovatel prohlašuje, že poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů subjektu osobních údajů splňovalo požadavky Nařízení GDPR a byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

3. Zpracovatel zpracovává osobní údaje, které jsou poskytnuty zákazníkem při registraci, přičemž zpracováním se rozumí automatizované ukládání, uchování a archivace osobních údajů na serveru bez dalšího zpracování. Zpracovatel osobní údaje neprofiluje a osobní údaje neposkytuje k marketingovým a podobným účelům.

4. Zpracovatel pro správce zpracovává osobní údaje pouze za účelem provozování webové aplikace (webových stránek) správce, kterou správce využívá výhradně v rámci provozu webu bookmarky.cz

Správce a zpracovatel může zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, jen pokud se jedná o zpracování podle tohoto a předchozího odstavce, k jinému zpracování je potřeba souhlasu subjektu údajů.

5. Na základě pokynů správce zpracovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje:

a) identifikační osobní údaje: jméno a příjmení, uživatelský nick (přezdívka)

b) kontaktní údaje (e-mail, telefon)

6. Zpracovatel nezpracovává genetické a biometrické údaje, ani údaje o zdravotním stavu.

7. Osobní údaje do aplikace provozované zpracovatelem zadává správce, některé údaje zadává přímo subjekt údajů. Správce, případně subjekt údajů v rámci svého oprávnění, zadané údaje rovněž aktualizuje nebo vymazává. Zpracovatel do zpracovávaných dat zasahuje pouze výjimečně, a to na výslovný pokyn správce a za předem dohodnutých podmínek.

9. Zpracovatel zpracovává data po dobu trvání registrace. V případě ukončení poskytování služeb je správce povinen osobní údaje z webové aplikace sám vymazat. V případě, že osobní údaje sám nevymaže, může o výmaz požádat zpracovatele, který v souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí správci po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů.

10. Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, s nimiž dojde při jejich zpracování do styku. Zpracovatel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci se zavázali k mlčenlivosti a v případě využití dalšího zpracovatele rovněž jeho zaváže ke stejné mlčenlivosti.

11. Zpracovatel prohlašuje, že přijal všechna opatření uvedená v článku 32 Nařízení GDPR, která lze po něm lze spravedlivě požadovat s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob. Zpracovatel zejména:

a) duplikuje data v datovém uložišti,

b) server je umístěn v zabezpečeném datovém centru s přístupem pouze autorizovaných osob,

c) zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a to zejména vytvářením pravidelných záloh,

d) šifruje data záloh,

e) provádí pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

Aktuální přehled přijatých opatření je správci k dispozici na vyžádání.

12. Správce souhlasí s tím, aby zpracovatel při splnění odst. 2 a 4 čl. 28 Nařízení GDPR, zapojil do zpracování dalšího zpracovatele za účelem technologického zajištění služby, tedy zejména vlastníka či poskytovatele serveru, na kterém budou data umístěna, zpracovatele pro zajištění hostingových služeb a také zpracovatele pro zajištění dalšího vývoje aplikace. Za účelem splnění tohoto odstavce zpracovatel informuje správce o veškerých zamýšlených změnách, týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak správci příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Zpracovatel v případě zapojení dalšího zpracovatele uloží tomuto dalšímu zpracovateli minimálně stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v této smlouvě, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky tohoto nařízení.

13. Zpracovatel zohledňuje povahu zpracování a je správci nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III Nařízení GDPR.

14. Zpracovatel je při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici, správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 Nařízení GDPR.

15. Zpracovatel správci na jeho písemnou žádost poskytne informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené článkem 28 Nařízení GDPR, a umožní správci nebo správcem pověřenému auditorovi provádět audity, včetně inspekcí, a k těmto auditům přispěje.

 

16. Zpracovatel je oprávněn požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním součinnosti podle odstavce 13, 14 a 15 tohoto článku, a to včetně náhrady odpovídající části mzdy zaměstnanců, kteří součinnost poskytovali nebo odměny účtované ze strany zapojených dalších zpracovatelů.

17. Správce souhlasí s tím, že zpracovatel je oprávněn zasílat správci, na jeho e-mail uvedený v kontaktech nebo e-mail uvedený při založení webových stránek, informace o změnách poskytovaných služeb zpracovatelem. Obchodní sdělení, tj. sdělení, určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku je zpracovatel oprávněn zaslat pouze na základě souhlasu správce.